Umjantshi House, Johannesburg

Umjantshi House (Spoornet), Johannesburg

www.amethyst.co.za/JhbLandmarks/
Copyright © 2004, Rodney Jones, rtjones@amethyst.co.za, Randburg, South Africa
(Last updated on 18 January 2004)